17.05.18

EELARVE JA MAJANDUSAASTA ARUANDED

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Lääneranna valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Eelarve ja majandusaasta aruanne

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Lääneranna valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus nõuetekohase majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarve 

Lääne-Nigula valla 2018. eelarve lühiülevaade

Lääne-Nigula 2018. eelarve I lugemise aegne tutvustav slaidikava

Komisjonide, osavallakogude ja volikogu protokollid on kättesaadavad dokumendiregistris

2018. aasta eelarve täitmine seisuga 30.04.2018